Usvojen rebalans proračuna za 2018.

20.12.2018. Na 12. sjednici Gradskog vijeća, posljednjoj u ovoj godini, većinom glasova usvojene su i III. Izmjene i dopune proračuna, kao i III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Jastrebarskog


Prijedlogom III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu ukupni, konsolidirani prihodi i primici smanjuju se za 650.000,00 kuna odnosno za 1,09% te iznose 59.552.800,00 kuna, a ukupni, konsolidirani rashodi i izdaci također se smanjuju za 650.000,00 kuna odnosno za 1,09% te iznose 59.507.000,00 kuna. Više planiranim sredstvima prihoda nad rashodima u iznosu 45.800,00 kuna pokriti će se ostvareni manjak prihoda, a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu.

Na smanjenje prihodovne strane Proračuna najvećim dijelom utjecalo je smanjenje skupine prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine koja se smanjuje za 980.000,00 kuna, a što je uvjetovano smanjenjem planiranog prihoda od prodaje materijalne imovine- zemljišta. Skupina prihoda od pomoći smanjuje se za 397.500,00 kuna, a smanjenje je uvjetovano dinamikom provedbe odobrenih EU projekta i rokova u kojima se vrši refundacija prihvatljivih troškova, kao i zbog izostanka prvotno planirane pomoći Zagrebačke županije za provedbu kapitalnih projekata izgradnje vanjskog vježbališta i uređenja SRC Centrala. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada smanjuju se za 53.150,00 kuna, a prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 36.000,00 kuna. Prihodi od poreza, ovim III. Rebalansom povećavaju se za 816.650,00 kuna, a što je uvjetovanom višom naplatom poreza i prireza porezu na dohodak te poreza na promet nekretninama, od prvotne planirane.

Na rashodovnoj strani proračuna najznačajnija smanjenja su na skupini rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koja se smanjuje za 882.000,00 kuna, a što je u najvećoj mjeri uvjetovano smanjenjem rashoda za građevinske objekte. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 870.000,00 kuna, a što je uvjetovano nemogućnošću nastavka otkupa zemljišta za izgradnju gradske obilaznice, budući je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tijeku, a realizacija istih očekuje se u 2019. godini. Skupina rashoda za dane pomoći smanjuje se za 289.000,00 kn, naknade građanima i kućanstvima za 75.800 kuna, dok skupine rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, materijalnih i ostalih rashoda te subvencija rastu.
Uz III. izmjene i dopune proračuna usvojene su i III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada koje čine njegov sastavni dio.

I.B.

TAGOVI | Gradsko vijeće Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!