Proračun za iduću godinu veći 8%

28.11.2018. Većinom glasova na 11. sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun za 2019. koji je za 8,24 % veći od ovogodišnjeg, a iz kojeg je vidljivo da će Jastrebarsko i u sljedećoj godini biti veliko gradilište

Ukupni, konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 65.740.500,00 kuna, od čega prihodi i primici Grada iznose 60.120.500,00 kuna, a prihodi proračunskih korisnika 5.620.000,00 kuna. Najznačajniji izvor gradskih prihoda su prihodi od poreza koji u ukupnim prihodima za 2019. godinu sudjeluju s 47% te iznose 30.586.100 kuna, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima koji sudjeluju u ukupnim prihodima s 34% odnosno u iznosu od 22.530.300,00 kuna, a unutar kojih su najznačajniji komunalna naknada i doprinos te prihodi proračunskih korisnika. Sljedeće, prihodi od pomoći s udjelom od 9%, a planirane su u ukupnom iznosu od 5.710.400,00 kuna, te prihodi od imovine s udjelom od 5%, odnosno 3.171.300,00 kuna.
Najznačajnije skupine rashoda su: Materijalni rashodi koji čine 31% ukupnih rashoda, odnosno planirani su u iznosu od 20.349.500,00 kn, a najvećim dijelom se odnose na održavanje komunalne infrastrukture na području Grada te rashode za materijal i energiju kod proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene zauzimaju 27% ukupnih rashoda Grada te iznose 17.553.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih u Gradskoj upravi, Dječjem vrtiću Radost, Glazbenoj školi i Centru za kulturu. Planirani su 7,9% više u odnosu na 2018. godinu, budući se od 1.1.2019. godine planira primjenjivati nova osnovica za obračun plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću Radost u iznosu od 5.421,54 kuna, umjesto do sada primjenjivane osnovice od 5.108,84 kn. Slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini s udjelom od 14%, odnosno planirani su u iznosu od 9.332.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja na cestama koja su potrebna zbog sanacije istih nakon izgradnje sustava odvodnje u naseljima na području grada.

Kao sastavni dokumenti uz Proračun za 2019. godinu na jučerašnjoj sjednici usvojene su i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu. Projekcija proračuna Grada za 2020. godinu iznosi 67.175.000,00, a projekcija za 2021. godinu iznosi 62.536.100,00 kn. Usvojen je i Plan razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2019.-2021.- kojim su detaljno prikazani ciljevi i prioriteti razvoja Grada raspoređeni po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (aktivnosti i projekti) te s potrebnim iznosom financijskih sredstava za njihovu provedbu, a usklađeni su sa Strategijom razvoja Grada za razdoblje 2016.-2020.g.

Odgovornim odlukama, dugoročnim planiranjem i kvalitetnim radom stručnih timova gradske uprave omogućeno je da Jastrebarsko i dalje drži visok standard življenja te će i sljedeće godine naš grad biti veliko gradilište. Tako će se i tijekom 2019. godine nastaviti i provoditi EU projekti: Izgradnja vodosprema i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda sustava grada Jastrebarskog s područja aglomeracije Jastrebarsko, Rekonstrukcija i izgradnja prometnice NC1102 Čabdin, #JArecikliram te Interreg-Baština Jaske i Črnomlja također može biti cool. Za sve!, izradit će se i Strategija razvoja turizma, ali i nastaviti sa prijavama projekata na EU i nacionalne fondove. Nadalje, Proračunom je planiran i početak realizacije projekta „NEWLIGHT“ - Masterplana javne rasvjete koja za cilj ima rekonstrukciju i gradnju energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na čitavom području Grada Jastrebarskog, nastavak ulaganja u Gospodarsku zonu Jalševac te će se nastaviti i dalje kontinuirano ulagati u obnovu sportskih i društvenih objekata u vlasništvu Grada.

I.B.

TAGOVI | Gradsko vijeće Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!