Vijećnici prihvatili rebalans proračuna

27.04.2018. Na 7. sjednici Gradskog vijeća usvojene su sve točke dnevnog reda, među kojima i Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. Godinu, te Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018.

Ukupni, konsolidirani, prihodi i primici u 2017. godini izvršeni su s 96,54%, dok su ukupni, konsolidirani, rashodi i izdaci realizirani s 96,82%. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 52.714.189,05 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 55.607.887,61 kuna. Manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na realizirane rashode i izdatke rezultirali su manjkom u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od - 2.893.698,56 kuna. Ako se ostvarenom manjku pribroje raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 2.848.057,69 kuna, ukupno ostvareni rezultat poslovanja u 2017. godini je manjak u iznosu od -45.640,87 kuna. Od ukupno ostvarenog konsolidiranog manjka u 2017. godini, manjak Grada iznosi -178.009,24 kuna, dok su proračunski korisnici ostvarili višak poslovanja u ukupnom iznosu od 132.368,37 kuna, i to: Dječji vrtić Radost 96.268,24 kuna, Centar za kulturu 15.959,01 kuna i Glazbena škola 20.151,12 kuna. Na ostvarenje manjka Grada utjecalo je niže ostvarenje općih prihoda od planiranog prvenstveno poreznih, a što je posljedica zakonskih promjena u načinu oporezivanja poreza na dohodak (stupile na snagu 1.1.2017. godine), odnosno povećanja osobnog odbitka i posljedično tome smanjenja prihoda jedinicama lokalne samouprave.

I. Izmjene i dopune proračuna
Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu ukupni konsolidirani prihodi i primici povećavaju se za 729.400,00 kuna odnosno za 1,24% te iznose 59.189.500,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 683.600,00 kuna odnosno za 1,16% te iznose 59.143.700,00 kuna. Više planiranim sredstvima prihoda nad rashodima u iznosu 45.800,00 kuna pokriti će se ostvareni manjak prihoda. Nadalje, navedeno povećanje prihoda najvećim dijelom uvjetovano je rastom planiranog prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.902.000,00 kuna, a što je rezultat dobivanja kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava budući su Gradu odobrena sredstva za projekt Rekonstrukcije i izgradnje ceste kroz naselje Čabdin koji je bio prijavljen na natječaj za „Mjeru 7“ kroz Program ruralnog razvoja, zatim rastom planiranih prihoda od prodaje materijalne imovine u iznosu od 800.000,00 kuna sukladno raspoloživim nekretninama u vlasništvu Grada za prodaju te zbog rasta planiranog iznos prihoda od poreza na imovinu, a što je posljedica rasta naplate poreza na promet nekretninama.

Povećanje rashodovne strane proračuna prvenstveno je uvjetovano rastom materijalnih rashoda za 488.600,00 kuna budući je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za rashode za usluge, a koji se najvećim dijelom odnose na ostale nespomenute usluge budući da sukladno novom Zakonu o financiranju JLP®S, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018., Porezna uprava naplaćuje naknadu u visini 1% ukupno naplaćenih prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza na dohodak. Zatim, osigurana su dodatna sredstva za ostale rashode u iznosu od 314.000,00 kuna, a prvenstveno se odnose na tekuće donacije udrugama i zajednicama koje djeluju na području Grada za njihov redovan rad i provođenje projekata i manifestacija. Također, povećana je i skupina rashoda za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 115.000,00 kuna uslijed potrebe osiguranja sredstava za nabavu udžbenika osnovnoškolcima s područja grada u suradnji sa Zagrebačkom županijom.

I.B.

TAGOVI | Gradsko vijeće Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!